INTRODUCCIÓ

Aquesta Política de Privadesa està dissenyada per ajudar-te a comprendre com RDH (“ROBIN-DATA-HOOD S.L.”, “nosaltres”, “RDH”, el “Responsable de Tractament”) recopila, usa, emmagatzema, processa, divulga, o en definitiva tracta  (qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no) les Dades Personals que vostè proporciona en donar-se d’alta com a usuari a la nostra aplicació (d’ara endavant, “app”), a la nostra web www.robindatahood.com, o utilitzant els serveis que RDH us ofereix a través del seu lloc web oa través de la seva app.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Responsable de Tractament de Dades de Caràcter Personal és lentitat mercantil ROBIN-DATA-HOOD S.L. (d’ara endavant “RDH”), amb CIF B66841354 i domicili social a Barcelona, Plaça Pau Vila, 1 Boc A, 3r-3A3, 08003 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B-490218, Tom 45508 i Folio 1. La vostra adreça de correu electrònic és hello@robindatahood.com.
També podeu consultar el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de RDH, que és responsable de garantir que els drets i llibertats dels interessats no es vegin afectats negativament per les operacions de tractament de dades, per obtenir una opinió sobre les operacions de tractament de dades, ja sigui que concerneixin a vostè o que vostè duu a terme. El seu e-mail: dpd@robindatahood.com
RDH pren molt seriosament la privadesa dels Usuaris, garantint la confidencialitat de les Dades Personals a què té accés, i que aquest processament sempre es durà a terme de conformitat amb aquesta Política de Privadesa i la legislació de privadesa i protecció de dades aplicable en tot moment a Espanya ia Europa.
RDH garanteix als Usuaris que sempre aplicarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives aplicables establertes a la legislació vigent, atesa la naturalesa de les Dades Personals tractades i les circumstàncies del tractament, així com aquells que són aconsellables donat l’estat de la tecnologia, garantint la integritat, seguretat i confidencialitat de les dades personals. Per això, RDH té aprovat un Protocol de Seguretat adaptat a la normativa europea i espanyola vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal.

OBJECTE I INFORMACIÓ GENERAL

Tant l’accés com l’ús del lloc web www.robindatahood.com (d’ara endavant, el Lloc web) i l’accés i ús de l’aplicació mòbil (d’ara endavant “aplicació” o “app”) es regiran per les disposicions de aquesta Política de Privadesa, així com per les Condicions Legals Generals d’Usoy per la legislació espanyola i europea de privadesa i protecció de dades aplicable en tot moment, que l’Usuari accepta i es compromet a respectar. L’accés i l’ús del lloc web a través de l’aplicació també es regeix per les disposicions d’aquesta Política de Privadesa.
Llegiu atentament aquests documents abans d’usar el lloc web o l’aplicació.
Si us plau, tingueu en compte que NO podrà accedir ni gaudir dels serveis de RDH ni RDH podrà demanar dades personals de vostè sinó mostra el seu consentiment lliure, informat i actiu per tractar les seves dades personals, així com la seva conformitat amb aquesta Política de Privadesa.

DADES PERSONALS QUE ES RECAPTEN

RDH recopilarà i tractarà les Dades personals dels usuaris, registrades o no al lloc web oa l’aplicació, d’acord amb les disposicions d’aquesta Política de Privadesa, així com d’acord amb les clàusules de protecció de dades específiques per a determinats productes o serveis que pugui ser aplicable a cada cas.
Les Dades Personals dels Usuaris que RDH recull i tracta són:
Dades obligatòries per a la prestació dels serveis de RDH. Les dades personals que l’usuari ha de cedir perquè RDH pugui prestar els seus serveis són el correu electrònic/e-mail i el número de telèfon mòbil.
Dades opcionals. L’usuari serà lliure de cedir, de manera opcional, l’adreça postal, l’edat, el gènere o la família. L’usuari també podrà aportar-ne la geolocalització si així ho desitja, mitjançant l’app. exclusivament per a la localització de supermercats propers. RDH no emmagatzema aquesta informació.
Dades obtingudes mitjançant lús de lapp i de la web. Mitjançant l’ús de l’App o de la pàgina web, RDH podrà accedir o obtenir l’IP, l’identificador de publicitat del dispositiu mòbil, les característiques del dispositiu mòbil com ara el micròfon o la càmera, l’idioma de preferència i el país d’ubicació, les dades de la sessió (domini de referència, llocs web visitats, data i hora d’accés a la web), el registre de moviments del vostre compte de RDH, així com les dades derivades de les accions que realitza l’usuari a través de les utilitats del Servei proveït per RDH a través del lloc web de laplicació.
Totes aquestes dades personals poden ser proporcionades directament pels Usuaris o indirectament recopilades per l’ús dels nostres serveis i en els termes legalment establerts, i seran processades per als fins descrits en aquesta Política de Privadesa.
RDH limitarà la recopilació i el processament de Dades Personals només a les finalitats del Processament de Dades Personals, detallat a la clàusula següent.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals recopilades es processaran per tal de:

Proporcionar el servei. El servei proveït per RDH (d’ara endavant el “Servei”) que consisteix en un servei d’incentius econòmics per la compra de productes en promoció, publicats a l’Aplicació per fabricants, marques de gran consum i cadenes de supermercats. Per a més detalls sobre el Servei, podeu consultar les Condicions del Servei descrites en aquest document.
Elaboració d’informes i estadístiques basats en els comportaments dels usuaris per a:
millorar el servei proporcionat per RDH,
millorar l’experiència de l’usuari de RDH,

 

III. desenvolupar nous productes i serveis,

generar informes i estadístiques de mercat,
reforçar les mesures de seguretat, i
analitzar l’ús i la repercussió dels serveis de RDH en els seus usuaris.
Enviament de publicitat i promocions via e-mail.

 

DESTINATARIS: TRANSFERÈNCIA DE DADES A TERCERS

Encarregats de Tractament

RDH no cedeix dades personals dels usuaris a terceres parts.
No obstant això, sí que permet l’accés a les dades personals dels seus usuaris a terceres parts amb què RDH ha establert prèviament relacions professionals, conegudes com a Encarregats de Tractament, que accedeixen a aquestes dades amb l’objectiu de complir les finalitats concretes per les quals RDH tracta dades personals, establertes a la clàusula anterior. Aquestes relacions entre RDH i els seus Encarregats de Tractament estan regulades i delimitades en els corresponents contractes, i compleixen totes les exigències de les legislacions vigents espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així mateix, RDH s’assegura que els seus encarregats de tractament compleixen tots els requisits de seguretat exigits per la legislació espanyola i europea vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
Dades dissociades
RDH pot compartir informació dissociada (no considerés dades personals per la seva impossibilitat d’esbrinar de quines persones identificades o identificables procedeixen les dades) de les transaccions que apareixen reflectides al registre de moviments del servei per part de l’Usuari amb terceres parts que hi operen sectors econòmics i comercials de RDH.
Les dades dissociades consisteixen a reemplaçar els detalls exactes de les dades personals de l’usuari per altres imprecisos (per exemple, reemplaçant la quantitat d’operacions per rangs, agrupant la informació detallada en criteris superiors, etc.), per tant, és impossible identificar personalment a l’usuari o conèixer detalls del consum.
RDH no revelarà en cap cas el nom, cognoms, número de telèfon, correu electrònic, o altres dades que permetin identificar l’usuari, excepte per obligació legal o en compliment de decisions judicials o administratives.
Cessió de Dades Personals a Tercers
RDH no pot transferir les dades personals dels usuaris a tercers sense el consentiment previ i informat de l’usuari que, quan calgui, s’obtindrà a través dels formularis de recopilació de dades electròniques o en paper segons correspongui.
En aquest cas, RDH informarà l’usuari de l’objectiu del tractament i dels sectors d’identitat o activitat del possible cessionari de les dades personals.
Sense perjudici de l’anterior, us informem que RDH podrà comunicar les vostres dades personals a les entitats de control i supervisió competents ia les autoritats fiscals, en cas que aquestes excepcionalment ho sol·licitin i sempre d’acord amb la legislació vigent en tot moment a Espanya i a Europa.
Aquestes organitzacions i autoritats sempre estaran dins de la Unió Europea, assegurant així que el nivell de protecció de la privadesa i la confidencialitat aplicable a les Dades Personals serà equivalent al que s’aplica per complet en la seva condició de Responsable de Tractament.
Transaccions de dades internacionals
RDH podria transferir dades personals a un tercer d’un estat membre no pertanyent a la Unió Europea oa una organització internacional, sempre previ consentiment de l’usuari i sempre que la Comissió Europea hagi establert que aquest país o organització internacional no pertanyent a la Unió Europea ofereixen un nivell adequat de protecció per a les vostres Dades Personals. La llista de països amb un nivell adequat de protecció segons la Comissió Europea.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades per l’usuari seran conservades per RDH mentre l’usuari utilitza el servei regularment.
RDH sotmetrà a revisió les dades personals dels usuaris no actius i bloquejarà les dades quan hagin passat 6 mesos sense activitat. Aquestes dades personals bloquejades seran guardades per RDH d’acord amb els terminis establerts a la legislació vigent però no seran tractades. Un cop finalitzin aquests terminis, seran esborrats de les bases de dades de RDH.
Així mateix, les dades personals d’usuaris de RDH que ja no estan sent tractades per RDH se sotmetran a un procés de revisió i si en 6 mesos no són tractats seran bloquejades, i quan caduquin els terminis corresponents, seran esborrats de les bases de dades de RDH RDH.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La base legal per al tractament de les seves Dades Personals és el seu consentiment explícit i lliure per tractar-les, segons el que regula aquesta Política de Privadesa i tota la legislació aplicable espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de Privadesa en tot moment.

DRETS DE L’USUARI

RDH us informa que podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació/ supressió, de limitació del tractament de les vostres dades personals, d’oposició al tractament les vostres dades personals, i de portabilitat de les vostres dades personals d’acord amb els termes establerts a la legislació vigent.
A la secció següent d’aquest document podeu consultar més detalladament en què consisteixen aquests drets i com exercir-los. Així mateix, l’Usuari registrat, a la seva àrea personal a l’app de RDH, podrà accedir al seu entorn de Privadesa i gestionar els seus drets i altres informació sobre les seves dades de caràcter personal.
Per iniciar el procediment d’exercici d’algun o diversos d’aquests drets, podeu accedir a la vostra àrea personal, a l’entorn de Privadesa que RDH ha establert per a tots els Usuaris, o podeu enviar un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades de RDH ( dpd@robindatahood.com).
RDH us adverteix sobre el vostre dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per recopilar i tractar les vostres dades personals, sense afectar la legalitat del tractament sobre la base del consentiment previ al seu retir. Podeu retirar el consentiment enviant un e-mail a hello@robindatahood.com.
L’Usuari també té dret a la portabilitat de dades mitjançant el qual, en conjunt, a petició de l’Usuari, o rebre les dades personals que li concerneixen, que ha proporcionat un Responsable, de forma estructurada, d’ús comú i llegible per màquina i té el dret de transmetre aquestes dades a un altre Responsable sense impediments per part del Responsable a què s’han proporcionat les dades personals.
Com s’assenyala en aquesta Política de Privadesa, a la clàusula “Responsable de Tractament de Dades Personals”, també pot consultar al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de RDH qui és responsable de garantir que els drets i llibertats dels interessats no es vegin afectats negativament per les operacions de tractament de dades.
Finalment, us recordem que, per imperatiu legal, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres organismes europeus responsables de la Protecció de Dades Personals. Això és vàlid si és ciutadà d’un altre Estat membre de la Unió Europea i considera que el processament de dades no compleix les reglamentacions europees.

ENLLAÇOS DE TERCERS
L’usuari pot trobar enllaços de tercers al lloc web a altres llocs web controlats per tercers. RDH no té el poder de controlar el contingut proporcionat per aquests altres llocs web ni és responsable del tractament de les dades personals dels usuaris que fan els responsables d’aquests llocs web. Us recordem que aquesta Política de Privadesa només s’aplica a les Dades personals recopilades i processades per RDH a través del lloc web o l’aplicació. Per tant, RDH no es fa responsable de cap aspecte relacionat amb el tractament de les dades de l’Usuari que puguin dur a terme els responsables d’aquests llocs web de tercers.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta Política de Privadesa és vigent a partir de la data de vigència establerta anteriorment. RDH es reserva el dret de canviar aquesta Política de Privadesa sempre de conformitat amb les lleis aplicables relatives a la Protecció de Dades a Espanya ia Europa. Si fem canvis a aquesta Política de Privadesa, us notificarem a través d’un avís a la nostra pàgina web o també, si escau, a través d’una comunicació via e-mail o notificació a la vostra àrea d’usuari.

CONTACTE
Si teniu dubtes sobre aquesta Política de Privadesa o sobre l’ús de les vostres dades personals, o si voleu corregir o eliminar dades, si us plau, envieu un correu electrònic a dpd@robindatahood.com.

Drets de l’usuari

DRET D’ACCÉS

Què és?
El dret d’accés és la facultat que té tota persona física interessada de sol·licitar i obtenir gratuïtament del responsable del tractament informació de les vostres dades de caràcter personal sotmeses, si escau, a tractament, la finalitat del mateix, informació sobre l’origen d’aquestes dades , així com les comunicacions o cessions a tercers, realitzades o que es prevegin fer-ne.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE RECTIFICACIÓ

Què és?
És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que li concerneixen i que siguin inexactes o incomplets.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET D’OPOSICIÓ

Què és?
El dret d’un interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades personals, o es cessi en aquest tractament.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE CANCEL·LACIÓ/SUPRESSIÓ.

Què és?
És el dret a sol·licitar al responsable de tractament que cessi en lús de les dades. Aquesta petició donarà lloc a un bloqueig de les dades personals de lusuari, que es guardaran segons els terminis que marca la legislació. Mitjançant l’exercici d’aquest dret, RDH no et podrà prestar els seus serveis des que la cancel·lació/supressió sigui efectiva.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE PORTABILITAT

Què és?
El dret a la portabilitat de les dades és un complement del dret d’accés pel qual s’ha d’oferir la còpia que es proporcioni a l’afectat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
També podràs sol·licitar, mitjançant l’exercici d’aquest dret, que enviem totes les dades personals a un altre Responsable de Tractament.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Què és?
El dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades personals. Mitjançant l’exercici d’aquest dret, podreu limitar el tractament que fem de les vostres dades personals.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

Què és?
És el dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades personals. Exercir aquest dret implicarà la baixa automàtica com a usuari de RDH ja que no podrem seguir prestant-li serveis en endavant.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.